Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem www.bobiland.pl (dalej jako: Sklep internetowy), prowadzony jest przez Świat Dziecka Michał Cieślak, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Kostromskiej 48c, NIP: 7712636525, REGON: 10185336, działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako: Sprzedawca).

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres świadczenia usług przez Sprzedawcę, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień, zawierania umów, warunki ich wykonywania i rozwiązywania, jak również postępowanie reklamacyjne i zasady ochrony danych osobowych.

 3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce “Regulamin” i może być w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony.

 4. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz udostępnieniu Użytkownikowi formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.

 5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie czy też nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. W interesie każdego Użytkownika korzystającego z usług świadczonych elektronicznie jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

 6. Zamówienia wysyłkowe kompletowane i realizowane są przez punkt sprzedaży Świat Dziecka Michał Cieślak znajdujący się pod adresem ul. Kostromska 48c, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. …., e-mail: sklep@bobiland.pl

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:

 • komputer lub inne urządzenie multimedialne posiadające dostęp do sieci Internet;

 • system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;

 • przeglądarkę internetową.

§3. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Karcie produktu – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego zawierającą informacje o produkcie wraz z jego ceną;

 2. Użytkowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

 3. Zarejestrowanym Użytkowniku – rozumie się przez to Użytkownika, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym;

 4. Kupującym – rozumie się przez to Użytkownika, który złożył zamówienie w Sklepie Internetowym;

 5. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§4. ZAWARTOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności, oraz zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na rynek Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wygląd, cechy produkty i jego właściwości podane są na karcie produktu.

 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

 4. Cena produktu, jeżeli w opisie produktu inaczej nie zastrzeżono, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Kupujący. Koszt przesyłki wskazany jest na karcie produktu, a ponadto koszyk informuje Użytkownika o koszcie przesyłki w odniesieniu do składanego zamówienia.

 5. Ceny towarów przedstawione w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia znajduje się w Koszyku, po wskazaniu przez Użytkownika wybranych produktów wraz z ich ilością, jak również po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i formy płatności, a przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§5. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa rejestracji konta w Sklepie Internetowym świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym.

 2. Rejestracji dokonuje się podając:

  • adres poczty elektronicznej;

  • login i hasło.

 3. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma możliwość zapisania na swoim koncie dodatkowych informacji: imię i nazwisko; ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębne dane dla doręczenia zamówienia;
numer telefonu.

 4. Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika zamówień i ich realizacji przez Sprzedawcę.

 5. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Sklepie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login oraz hasło w odpowiednie pola formularza logowania.

 6. Po zalogowaniu się w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto. Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

§6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Zamówienia składa się wskazując produkt, którym Użytkownik jest zainteresowany, poprzez kliknięcie przycisku DO KOSZYKA znajdującego się na karcie produktu. Następnie, przechodząc do koszyka, wybiera formę dostawy i sposób płatności, podaje ewentualne uwagi co do składanego zamówienia, wskazuje dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury, dane adresowe dla doręczenia zamówienia i potwierdza założenie zamówienia.

 3. Zamówienie można składać również telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej kontaktując się z punktem sprzedaży.

 4. Składając zamówienie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia.

 5. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się w panelu Zarejestrowanego Użytkownika lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika.

 6. W celu złożenia zamówienia Użytkownik przekazuje Sprzedawcy następujące dane:

  • imię i nazwisko;

  • ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

a także wskazuje:

 • wybrany produkt lub produkty wraz z określeniem ich ilości;

 • wybraną formę płatności;

 • wybrany sposób dostawy.

 1. Użytkownik dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy pod którą prowadzi działalność oraz Numer NIP.

 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy.

 3. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym następuje z chwilą kiedy do Sprzedawcy dotrze wiadomość od Kupującego, iż ten potwierdza poprawnie złożone zamówienie.

 4. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.

 5. Kupujący pokrywa koszty transportu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 6. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.

 7.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia z przyczyn wynikających z np. błędu systemowego
  ( przykład: nieprawidłowości wynikające z rażąco zaniżonej ceny, błędów magazynowych) lub jeżeli Sprzedawca z przyczyn niezależących od niego nie będzie mógł zrealizować zamówienia.

§7. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA I POPRAWIENIE BŁĘDNYCH DANYCH

 1. Zmian oraz poprawienia błędnych danych w zamówieniu Kupujący może dokonać aż do momentu wysłania zamówienia do Kupującego.

 2. Powyższych czynności można dokonać kontaktując się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 70 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się okres od momentu złożenia kompletnego zamówienia, a także – w przypadku wyboru przez Kupującego jednej z form płatności z góry – należycie opłaconego, do momentu wydania produktów objętych zamówieniem firmie świadczącej usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy (wysłanie zamówienia przez Sprzedawcę). Zamówienia realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Gdy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Użytkownik, któremu zależy na wcześniejszym otrzymaniu produktów o krótszym czasie realizacji zamówienia może złożyć odrębne zamówienia co do poszczególnych produktów.

 3. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podając przewidywany termin realizacji zamówienia, wraz z przyczyną opóźnienia.

 4. Zamówiony towar dostarczają przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 3 dni roboczych od momentu wysłania.

 5. Do zakupionego produktu dołączona jest karta gwarancyjna (jeśli na towar jest udzielona oddzielna gwarancja – informacja o tym znajduje się na karcie produktu), instrukcja obsługi, a także rachunek lub – na wyraźne życzenie Kupującego – faktura.

§9. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

  1. przelew bankowy – przesyłka jest nadawana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy:
nr konta: 36 1050 1937 1000 0097 1259 2667 – ING Bank Śląski S.A.

  2. za pobraniem – za zakupiony produkt Kupujący płaci gotówką, za pośrednictwem osoby doręczającej przesyłkę, przy jej odbiorze;

  3. gotówką w kasie sklepu, przy osobistym odbiorze zakupionego produktu.

 2. Kupujący nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

§10. DOSTAWA

 1. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem przedsiębiorców świadczących usługi transportowe.

 2. Koszt przesyłki krajowej uzależniony jest od sposobu dostawy, wagi paczki, a także ewentualnej płatności za pobraniem.

 3. Kupujący informowany jest o całkowitym koszcie przesyłki w trakcie składania zamówienia.

 4. Kupujący ma możliwość sprawdzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę zawartości paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, ma prawo do sporządzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę protokołu reklamacyjnego lub może odmówić przyjęcia przesyłki.

§11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsument, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.

 13. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  • formularz odstąpienia od umowy do pobrania

§12. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 2. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej.

 13. W terminach określonych powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 14. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 15. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 16. Wszelkie reklamacje można kierować w formie pisemnej, z pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres i dane kontaktowe Biura Obsługi.

 17. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego.

§13. GWARANCJA

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, niektóre oferowane w Sklepie Internetowym produkty posiadają obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Informacja o tym znajduje się na Karcie produktu.

 2. Kupujący może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji bezpośrednio od gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy.

§14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.

 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację w Sklepie Internetowym oraz złożenie zamówienia.

 3. W celu realizacji złożonych zamówień dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, z którymi Sprzedawca jest związany stosownymi umowami, a przy pomocy których Sprzedawca realizuje zamówienie. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców świadczących usługi transportowe.

 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania ich aktualizacji, poprawienia, a także usunięcia.

§15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. W szczególności Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

 3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez obowiązuje przepisy prawa.

 2. Niniejszy Regulamin nie narusza pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 4. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 r.

 6.  Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem, wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu mają zastosowanie jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie tych zmian, a w szczególności zamówienia złożone przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, realizowane są na dotychczasowych zasadach. Sprzedawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.  Użytkownik, który nie godzi się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika.