Regulamin loteria

Regulamin losowania nagród podczas III Piotrkowskich Targów Dziecięcych
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w loterii pod nazwą „III Piotrkowskie Targi Dziecięce” (zwanym dalej „loterią”).
2. Organizatorem Konkursu jest Świat Dziecka z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromska 48C, NIP: 7712636525, Regon: 101853368
(zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).
3. Uczestnictwo w loterii jest bezpłatne i dobrowolne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz odwołania loterii.
5. Osoba biorąca udział w loterii (zwana dalej „Uczestnikiem”) przystępując do loterii oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
6. Regulamin loterii jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: http://bobiland.pl/regulamin-loteria.
II. WARUNKI KONKURSU
1. Losowanie nagród odbędzie się 31 marca 2019 r. o godz. 18:00 w sklepie Świat Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 48c.
2. Uprawnione do wzięcia udziału w loterii są wyłącznie osoby fizyczne, które spełnią następujące warunki:
2.1. Ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
2.2. Osoby, które dokonają zakupy podczas targów na kwotę powyżej 300 zł i wypełnią kupon z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail oraz numerem systemowym paragonu i wrzucą go do urny loteryjnej.
3. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jak również inne osoby biorące udział w organizacji loterii. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
III. NAGRODY
1. Organizator w loterii przewidział pięć nagród.

Nagroda główna (pierwsza) – Fotelik Avionaut Kite+ 0-13kg
Druga nagroda –  Zestaw startowy wraz z laktatorem elektrycznym firmy Canpol
Trzecia nagroda –  Zestaw pielęgnacyjny firmy Avent Philips
Czwarta nagroda – Zestaw – Bidon, miseczka i śliniak
Piata nagroda – Zestaw – smoczek, butelka i termoopakowanie

2. Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Nieodebranie nagrody w okresie 30 dni w siedzibie Organizatora  jest równoznaczne z rezygnacją przez zwycięzcę z nagrody.
4. W przypadku nieodebrania nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania loterii oraz po jej zakończeniu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data doręczenia).
2. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać w siedzibie organizatora (Świat Dziecka, Piotrków Trybunalski ul. Kostromska 48C) z dopiskiem „Loteria”.
3. Reklamacja Uczestnika dotycząca loterii będzie rozpatrywana przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Zainteresowana osoba zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy loterii przystępując do loterii wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby loterii. Dane uzyskane w związku z organizacją loterii będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.). Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z loterią jest Świat Dziecka, Piotrków Trybunalski ul. Kostromska 48C. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
2. Dane osobowe Uczestników loterii są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii, w tym wyłonienia Zwycięzców loterii, wydania nagrody oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz. 16, nr 93 ze zm.).